Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zawonia.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-04-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie udostępnione pliki PDF są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały umieszczone jako skany dokumentów,
  • Na stronie mogą być zdjęcia bez alternatywnego tekstu,
  • Niektóre nazwy linków są opisane nieodpowiednio, nie sugerują otwieranej zawartości.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kaczor, ksiegowosc@zawonia.naszops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 3128101. Tą samą drogą można składać wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11

Tel.: +48713128101, 71 310 43 79, 71 310 43 78

40 - Kierownik GOPS-u
41 - Główna Księgowa
42 - Asystent Rodziny
43, 44, 45 - Dział pracy socjalnej i wsparcia rodziny
46 - Dział świadczeń rodzinnych
47 - Dział świadczeń społecznych

E-mail: zawonia_gops@pro.onet.pl.

Dostępność wejścia do budynku:
Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym. Do budynku prowadzą dwa  wejście. Główne wejście znajduje się od strony parkingu, po prawej stronie. Drzwi wejściowe są dobrze widoczne na tle fasady. Do budynku wchodzi się po schodach na pierwsze pięto, drugie wejście znajduje się od tylnej fasady budynku za pomocą windy. Jest ono przystosowane w pełni dla osób niepełnosprawnych, starszych i posiadających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami):
Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się po lewej stronie przy budynku urzędu. Przy wejściu do urzędu umieszczono stojaki na rowery.

Komunikacja pozioma:
Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Wejścia do poszczególnych pokoi są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na szeroki wymiar drzwi i braku progów.

Komunikacja pionowa:
Budynek  jest wyposażony w windę. W budynku znajdują się dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych. Jest ona przystosowana za  pomocą uchwytów pomocniczych, zamontowaniu urządzeń na odpowiedniej wysokości oraz swobodnej przestrzeni do poruszania się.

Pozostałe informacje:
W toaletach nie ma  przewijaka. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów. Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak jest pętli indukcyjnej. Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31